Strona gwna Strona gwna
RSS
Strona gwna
Mapa strony
e Formularz
Wersja angielska
BIP
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


 


Korespondencję, która wpływa do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przyjmuje sekretariat i rejestruje w dzienniku korespondencji, po czym - zgodnie z dyspozycją - przekazuje do odpowiednich komórek organizacyjnych.


Dane osobowe osób kierujących sprawy do Inspektoratu są przetwarzane na zasadach określonych przepisami prawa.


Sprawy kierowane do Inspektoratu mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą środków porozumiewania się na odległość a także mogą być wnoszone ustnie do protokołu.


W przypadku zgłoszenia ustnego, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę, dane zgłaszajacego oraz zwięzły opis treści sprawy.


Sprawy wpływające do Inspektoratu rozpatrywane są w drodze podejmowanych mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów lub w drodze przeprowadzanych kontroli, które mają na celu sprawdzenie zasadności podniesionych zarzutów.

Jeżeli pismo dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ do którego je wniesiono, rozpatruje zagadnienia należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie właściwym organom.

 


Korespondencja przyjmowana jest w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie oraz w siedzibach delegatur Inspektoratu - w godzinach urzędowania.

 

O KORESPONDENCJI WNOSZONEJ DO INSPEKTORATU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ CZYTAJ TUTAJ

 


 

Wersja do druku Generuj PDF