Strona gwna Strona gwna
RSS
Strona gwna
Mapa strony
e Formularz
Wersja angielska
BIP
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Wydziały branżowe i pozostałe komórki organizacyjne

 


W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie wchodzi 15 komórek organizacyjnych:

 • wydziały branżowe (wydziały przeprowadzające kontrole przedsiębiorców): Wydział Kontroli Artykułów Nieżywnościowych, Paliw i Usług, Wydział Kontroli Bezpieczeństwa Produktów,
 • Wydział do spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich,
 • Wydział Prawno-Organizacyjny,
 • Wydział Budżetowo-Administracyjny,
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych,
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Archiwum Zakładowego,
 • Inspektor Ochrony Danych,
 • Sekretariat Inspektoratu,
 • Sekretariat Stałego Sądu Polubownego,
 • delegatury: w Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu, Płocku i Siedlcach.

 


 

Sekretariat Inspektoratu (SI)

sekretarka:

Do zakresu działania Sekretariatu Inspektoratu należy w szczególności:

 •   zapewnienie obsługi kancelaryjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 •   prowadzenie ewidencji upoważnień do przeprowadzenia kontroli;
 •   prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.

kontakt:

tel.: 22-826-18-30, 22 826-42-09, faks 22 826-21-95


 

Wydział Kontroli Bezpieczeństwa Produktów (BP)

 naczelnik wydziału: Marek Sujka

z-ca naczelnika wydziału: Adam Sobczyk
 

Wykonuje ustawowe zadania Inspekcji Handlowej, specjalizując się w kontrolach:

 • wyrobów podlegających ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów, w tym m.in.: artykuły dla dzieci (wózki dziecięce, kojce, łóżka, łóżeczka/kołyski, chodziki, krzesełka wysokie dla dzieci, nosidełka, szelki dla dzieci, bujaki dziecięce, barierki bezpieczeństwa, smoczki do uspokajania oraz wyroby do mocowania smoczka), meble (ogrodowe, dziecinne, mieszkaniowe), grille i podpałki, obuwie, wyroby do montowania na placach zabaw, świece i znicze,sprzęt sportowy (rowery, rolki, deskorolki, wrotki, narty, łyżwy, sanki, deski snowboardowe, stacjonarny sprzęt treningowy), zapalniczki, narzędzia ręczne (młotki, piły, nożyce ogrodowe), sprzęt AGD niezmechanizowany,
 • wyrobów podlegających ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzowu rynku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 542, ze zm.), w tym m.in.: zabawki, urządzenia elektryczne niskonapięciowe (sprzęt AGD, RTV, lampki choinkowe, przedłużacze, listwy zasilające), maszyny (narzędzia zmechanizowane elektryczne i spalinowe – wiertarki, pilarki, szlifierki, kosiarki), sprzęt ochrony indywidualnej (kaski rowerowe, ochraniacze ciała, kamizelki asekuracyjne, okulary przeciwsłoneczne), urządzenia spalające paliwa gazowe (kuchenki gazowe), urządzenia ciśnieniowe (gaśnice, szybkowary, ekspresy do kawy), proste zbiorniki ciśnieniowe, wodne kotły grzewcze na paliwa ciekła lub gazowe w zakresie efektywności grzewczej, chłodziarki i zamrażarki domowe w zakresie zużycia energii elektrycznej, nieautomatyczne urządzenia wagowe, przyrządy pomiarowe, wyroby pirotechniczne widowiskowe.

kontakt:

tel.: 22-827-01-64Wydział Kontroli Artykułów Nieżywnościowych, Paliw i Usług (PU)


 naczelnik wydziału: Aldona Brandota

z-ca naczelnika wydziału:Albert Kras

Wykonuje ustawowe zadania Inspekcji Handlowej, specjalizując się w kontrolach:

 • jakości paliw, w tym: benzyny silnikowe, olej napędowy, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy oraz olej do silników statków żeglugi śródlądowej,
 • przedsiębiorców świadczących usługi bytowe (fryzjerskie, kosmetyczne, szewskie, krawieckie, optyczne), turystyczne, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • kosmetyków w zakresie oznakowania,
 • substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych, detergentów w zakresie prawidłowości oznakowania.
 • wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych,
 • jakości i oznakowania wyrobów włókienniczych.
 • wyrobów, takich jak: baterie i akumulatory, części i wyposażenie samochodowe w zakresie homologacji,
 • przestrzegania ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688, ze  zm.),
 • przestrzegania ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 649).

 

O systemie kontroli paliw (w tym o kontrolowanych stacjach paliw), znajdą Państwo informacje na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - TUTAJ

kontakt:

tel.: 22-826-21-42


 

Wydział Prawno-Organizacyjny (PO)


 naczelnik wydziału: Piotr Szymański

z-ca naczelnika wydziału:

Do zakresu działania Wydziału PO należy w szczególności:

 • obsługa prawna i organizacyjna Inspektoratu,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznych,
 • realizacja uprawnień przyznanych Inspekcji Handlowej w zakresie postępowania karnego i w sprawach o wykroczenia,
 • opracowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,
 • opracowanie od strony formalno-prawnej projektów decyzji i postanowień wydawanych przez wojewódzkiego inspektora,
 • opracowanie zbiorczych planów kontroli oraz zbiorczych informacji z wyników działalności kontrolnej Inspektoratu,
 • koordynowanie i realizowanie zadań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu,
 • zapoznawanie komórek organizacyjnych Inspektoratu z przepisami prawnymi, wytycznymi, interpretacjami, zarządzeniami, regulaminami itp.
 • prowadzenie zbioru literatury prawniczej.

kontakt:

tel.: 22-827-10-19


 

Wydział do spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (SK)


naczelnik wydziału: Janusz Soból                                                                                          z-ca naczelnika wydziału: Jan Poraziński

Do zakresu działania Wydziału SK należy przede wszystkim:

 • prowadzenie mediacji i poradnictwa konsumenckiego,
 • rozpatrywanie skarg na działalność przedsiębiorców podległych kontroli Inspekcji Handlowej,
 • organizowanie i prowadzenie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,
 • obsługa sekretariatu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,
 • opracowanie zbiorczych analiz z prowadzonego poradnictwa konsumenckiego,
 • prowadzenie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów,
 • dokonywanie okresowej analizy działalności rzeczoznawców.

kontakt:

tel.: 22-826-42-20


 

Wydział Budżetowo-Administracyjny (BA)

główny ksiegowy: Ewa Wójcikowska
 

Do kompetencji Wydziału BA leżą m.in.:

 • gospodarka przydzielonymi środkami finansowymi,
 • opracowanie i realizacja rocznego preliminarza budżetowego wydatków i dochodów,
 • planowanie zadań związanych z zakupami na potrzeby Inspektoratu oraz remontami pomieszczeń,
 • rozliczanie ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celow słuzbowych,
 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem pomieszczeniami, w których mają siedzibę Inspektorat oraz delegatury,
 • opracowanie analiz okresowych i srawozdań z działalności budżetowej.

kontakt:

tel.: 22-826-81-69Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych (SP)


główny specjalista: Justyna Stelmach

starszy specjalista: Katarzyna Lipińska-Piątek

specjalista: Małgorzata Chełstowska-Pracz

ekspert: Zbigniew Łukaszuk

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z naborem, zatrudnieniem, zwalnianiem pracowników oraz z przechodzeniem na renty i emerytury,
 • prowadzenie spraw w zakresie racjonalnego gospodarowania etatami w tym opracowanie propozycji podziału etatów, wysokości płac pracowników oraz bieżąca analiza struktury zatrudnienia i płac,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników,
 • prowadzenie rejestru skarg na pracowników Inspektoratu oraz rozpatrywanie skarg na organ i pracowników Inspektoratu,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,
 • opracowywanie planów realizacji zadań w zakresie zarządzenia kryzysowego,
 • opracowanie preliminarza wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz z jego realizacji.

kontakt:

tel.: 22-826-12-19, mail:  kadry_warszawa@wiih.org.plSekretariat Stałego Sądu Polubownego (PS)

sekretarz sądu: Anna Pawlica

Do zakresu działania Sekretariatu Stałego Sądu Polubownego należy w szczególności:

 • przygotowywanie rozpraw;
 •  zapewnianie obsługi kancelaryjnej;
 •  opracowywanie analiz i sprawozdań z działalności Stałego Sądu Polubownego.

kontakt:

tel.: 22-826-42-20


 


 

 Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Archiwum Zakładowego (SA)

Paulina Adamczyk

Do zakresu działania tej komórki należy prowadzenie archiwum zakładowego, a w szczególności:

 • przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organziacyjnych,
 • przygotowanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji,
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego.

kontakt:

tel.:

 

 


 
 
Inspektor Ochrony Danych (IOD)

główny specjalista: Irena Kopyścińska

Do zakresu działania tej komórki należy ochrona dancyh osobowych, a w szczególności:

 • ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

kontakt:

tel.: 22-826-18-30, 22-826-42-09

 

 


 

Źródło: regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie

 
Wersja do druku Generuj PDF